دانلود بازی جدید اندروید بیگ گیــــــــم یک سایت برای دانلود بازی های اندروید است و شما با بیگ گیم قادر خواهید بود انواع بازی ها را دانلود کنید . این وبسایت قصد دارد بهترین دریچه برای ورود شما به دنیای Android و Ios باشد و شما را در زمینه بازی های اندروید همراهی کند . امیدواریم به ما این افتخار را بدهید و ما را همراهی کنید . رفع مشکل سایت : support@ionicode.ir تبلیغات در سایت : ads@ionicode.ir http://bigames.mihanblog.com 2018-05-21T12:26:55+01:00 text/html 2018-05-21T07:45:27+01:00 bigames.mihanblog.com yosuf ammari دانلود بازی Scary Child برای اندروید نسخه 1.7 http://bigames.mihanblog.com/post/738 <div><img src="http://s8.picofile.com/file/8327010550/scary_child.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div><br></div><div align="center"><font size="3" color="#009900">با یک بازی شبیه ساز در خدمت شما هستیم بیگ گیم را همراهی کنید.</font></div><div align="center"><font size="3" color="#009900"><br></font></div><div align="right"><br><font size="2"><span id="result_box" class="" tabindex="-1" lang="fa"><span title="Welcome to this Haunted House!">به این خانه خالی از سکنه خوش آمدید! </span><span title="Are you ready to Face this Scary Bendy Child? ">آیا شما آماده چهره این کودک ترسناک Bendy هستید؟<br></span><span title="Once there was a serial killer who lurked at night, sneaking into homes and finding his victims.">هنگامی که یک قاتل سریال وجود داشت که در شب به سر می برد، به خانه ها می آمد و قربانیانش را پیدا می کرد. </span><span title="He was pure evil with a heart of black coal.">او با قلب زغال سنگ سیاه خالص بود. </span><span title="After each kill, he would take a ‘token’ to remember his victims.">پس از هر کشتن، او یک "نشانه" را برای به یاد آوردن قربانیانش می برد. </span><span title="One night after leaving the scene of his latest murders, he was hit by a car and killed.">یک شب پس از خروج از صحنه آخرین قتل های او، او توسط یک ماشین کشته شد و کشته شد. </span><span title="His token was a child’s doll, and it was left on the side of the road.">علامت او یک عروسک کودک بود و در کنار جاده قرار داشت. </span><span title="No one knows that this ruthless killer latched his soul onto the doll and was born again.">هیچ کس نمی داند که این قاتل بی رحم روح خود را بر روی عروسک قرار داده و دوباره متولد شده است. </span><span title="Even though his body is a child’s doll, he is still the same dangerous killer.The scary child can take the form of his doll or as a ghost, making it especially difficult to face him.">حتی اگر بدن او یک عروسک کودک است، او همچنان یک قاتل خطرناک است. کودک ترسناک می تواند عروسک خود را به عنوان یک روح بکار بگیرد، و به خصوص برای او سخت است. </span><span title="He can bite, kick, scratch, and hurt you.">او می تواند گاز بگیرد، لگد زدن، خش، و شما صدمه دیده است. </span><span title="You have to defeat each room to undo the magic in the whole house and free the child from the ghost.You can collect various items during different levels that are stored in your inventory and can be used in next levels of rooms.">شما باید هر اتاق را شکست دهید تا جادو را در کل خانه خنثی کرده و کودک را از روح آزاد کنید. شما می توانید اقلام مختلف را در سطوح مختلف ذخیره کنید که در موجودی شما ذخیره می شوند و می توانند در سطوح بعدی اتاق استفاده شوند. </span><span title="If Scary Child bites you, you will be dead.">اگر کودک ترسناک شما را می کشد، شما مرده خواهید شد </span><span title="You can restart the level through relive feature.">شما می توانید سطح را از طریق ویژگی relive راه اندازی مجدد کنید. </span><span title="Find the keys for different rooms of this haunted house and complete all the missions step by step.">کلید های اتاق های مختلف این خانه خالی از سکنه را پیدا کنید و گام به گام تمام ماموریت ها را کامل کنید. </span><span title="Don’t make noise otherwise Scary Child will hear the sound, come out and kill you.">سر و صدا را خاموش نکنید بچه ترسناک صدا را بشنود، بیرون بیاید و شما را بکشد. </span><span title="Your ultimate mission is to finish this scary child ghost. ">ماموریت نهایی شما این است که این ارواح کودک ترسناک را به پایان برساند.</span></span></font></div><div align="right"><font size="3" color="#009900"><span id="result_box" class="" tabindex="-1" lang="fa"><span title="Your ultimate mission is to finish this scary child ghost. "><br></span></span></font></div><div align="right"><font size="3" color="#009900"><span id="result_box" class="" tabindex="-1" lang="fa"><span title="Your ultimate mission is to finish this scary child ghost. "></span><span title="Now let’s dare to play this horror game of 2018 !!Features: ">ویژگی های بازی:</span></span></font></div><div align="right"><font size="2"><span id="result_box" class="" tabindex="-1" lang="fa"><span title="Now let’s dare to play this horror game of 2018 !!Features: "><br></span></span></font></div><div align="right"><ol><li><font size="2"><span id="result_box" class="" tabindex="-1" lang="fa"><span title="-Challenging Missions ">ماموریت ها</span></span></font></li><li><font size="2"><span id="result_box" class="" tabindex="-1" lang="fa"><span title="-Horrible Environment ">محیط زرین</span></span></font></li><li><font size="2"><span id="result_box" class="" tabindex="-1" lang="fa"><span title="-Hints: Get hints to achieve your goal in each level ">سرنخ: دریافت نکات برای رسیدن به هدف خود را در هر سطح</span></span></font></li><li><font size="2"><span id="result_box" class="" tabindex="-1" lang="fa"><span title="-Collectibles: Get particular items to complete the mission ">-Collectibles: دریافت اقلام خاص برای تکمیل ماموریت</span></span></font></li><li><font size="2"><span id="result_box" class="" tabindex="-1" lang="fa"><span title="-Keys: Find keys to open certain doors ">-Keys: یافتن کلید برای باز کردن درب های خاص</span></span></font></li><li><font size="2"><span id="result_box" class="" tabindex="-1" lang="fa"><span title="–Creepy Sounds ">برای تلفن های موبایل</span></span></font></li></ol><font size="2"><span id="result_box" class="" tabindex="-1" lang="fa"><span title="–Creepy Sounds "><br></span><font size="3" color="#009900"><span title="WHAT’S NEW ">تغییرات نسخه 1.7:</span></font></span></font></div><div align="right"><font size="2"><span id="result_box" class="" tabindex="-1" lang="fa"><span title="WHAT’S NEW "><br></span></span></font></div><div align="right"><ol><li><font size="2"><span id="result_box" class="" tabindex="-1" lang="fa"><span title="WHAT’S NEW "></span><span title="-Added new exciting Levels! ">اضافه شده سطوح هیجان انگیز جدید!</span></span></font></li><li><font size="2"><span id="result_box" class="" tabindex="-1" lang="fa"><span title="-Performance Improvements!">پیشرفت های پیشرفت!</span></span></font></li></ol></div><br> text/html 2018-05-21T07:34:53+01:00 bigames.mihanblog.com yosuf ammari دانلود بازی Grand Battle Royale: Pixel War برای اندروید نسخه 2.9.2 http://bigames.mihanblog.com/post/737 <div><img src="http://s9.picofile.com/file/8327009242/grand_battle_royale_pixel_war.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div><br></div><div align="center"><font size="3" color="#009900">با یک بازی جذاب اکشن در خدمت شما هستیم بیگ گیم را همراهی کنید.</font></div><div align="center"><font size="3" color="#009900"><br></font></div><div align="center"><font size="3" color="#009900">توجه داشته باشید بازی به صورت آنلاین است و <font color="#CC0000">نیازمند اتصال به اینترنت</font> است.</font></div><div align="center"><font size="3" color="#009900"><br></font></div><div align="right"><br><font size="3" color="#009900"><span id="result_box" class="" tabindex="-1" lang="fa"><span title="Grand Battle Royale Season 2018!"><font color="#000000">Grand Battle Royale</font><font size="2" color="#000000"> فصل 2018! </font></span><font size="2" color="#000000"><span title="If you like military blocky pixel games and battle royale games then you will definitely like Grand Battle Royale! ">اگر دوست دارید بازی های پیکسل های مسدود شده نظامی و بازی های Royale نبرد کنید، قطعا Grand Battle Royale را دوست خواهید داشت!<br><br></span><span title="BATTLE in online multiplayer games when you play the new massive open world game!">BATTLE در بازی های چند نفره آنلاین هنگامی که شما بازی جدید عظیم باز جهان را بازی می کنید! </span><span title="Survive the battlegrounds, improve your shooting skills, and develop new PVP tactics for FREE! ">زنده ماندن میدان های نبرد، بهبود مهارت های تیراندازی، و توسعه تاکتیک های جدید PVP به صورت رایگان!<br></span><span title="Jump out of the survival plane on the dead island, find the best loot, kill the enemies.">پریدن از هواپیما بقا در جزیره مرده، پیدا کردن بهترین غنیمت، کشتن دشمنان. </span><span title="Players are spread around the island unarmed and must find and use various weapons and items to eliminate opponents.">بازیکنان در سراسر جزیره بدون سرنشین پخش می شوند و باید از سلاح و موارد مختلف برای از بین بردن مخالفان استفاده کنند. </span><span title="Find the best weapons you can: Assault Rifle, pixel gun, smg, shotguns and other weapons.">بهترین اسلحه ای را که می توانید پیدا کنید: حمله اسلحه، اسلحه پیکسل، SMG، تفنگ ساچمهای و سلاح های دیگر. </span><span title="Dominate the battlefield by taking on each opponent and become last survivor #1!">حاکم بر میدان جنگ با در نظر گرفتن هر حریف و تبدیل شدن به آخرین بازماند # 1! </span><span title="Grab your pixel gun and get shooting! ">گرفتن اسلحه پیکسل و تیراندازی!<br><br></span><span title="The location of the battlegrounds is a distant island with dead city somewhere in the sea surrounded with a mysterious Blue Zone.">محل میدان های نبرد یک جزیره دور با شهر مرده در جایی در دریا است که با یک منطقه آبی مرموز احاطه شده است. </span><span title="Your main task is to stay inside the safe zone and eliminate all your enemies. ">وظیفه اصلی شما این است که در داخل منطقه امن بمانید و تمامی دشمنان خود را از بین ببرید.<br><br></span><font size="3" color="#009900"><span title="Features: ">ویژگی های بازی:</span></font></font></span></font></div><div align="right"><font size="3" color="#009900"><span id="result_box" class="" tabindex="-1" lang="fa"><font size="2" color="#000000"><span title="Features: "><br></span></font></span></font></div><div align="right"><font size="3" color="#009900"><span id="result_box" class="" tabindex="-1" lang="fa"><font size="2" color="#000000"><span title="Features: "></span><span title="• Pixel Graphics &amp; Blocky Characters: Battle as hilarious blocky characters and show your style of gameplay. ">• گرافیک پیکسل و شخصیت های بلوکی: نبرد به عنوان شخصیت های بلوک خنده دار و سبک خود را از گیم پلی نشان می دهد.<br></span><span title="• Survive gun games against other players! ">• بازی اسلحه زنده در برابر بازیکنان دیگر!<br></span><span title="• Battle in Online Multiplayer Games: Intense PVP gameplay against players around the world! ">• نبرد در بازی های آنلاین چند نفره: گیم پلی PVP شدید در برابر بازیکنان در سراسر جهان!<br></span><span title="• Guns will randomly appear, so search the ground thoroughly!">• اسلحه به صورت تصادفی ظاهر می شود، بنابراین زمین را به طور کامل جستجو کنید! </span><span title="Survive by collecting more guns so you have an advantage over other players. ">زنده ماندن با جمع آوری اسلحه های بیشتر، بنابراین شما مزیت بیش از دیگر بازیکنان.<br></span><span title="• Just like in true 3D block survival games, you can purchase any pixel block strike skins. ">• فقط در بازی های زنده 3D بلوک واقعی، شما می توانید هر پوسته اعتصاب بلوک پیکسل خریداری کنید.<br></span><span title="• Grab a pixel gun and dive into battle: Fun pixel graphics great for intense shooting battles! ">• گرفتن اسلحه پیکسل و شیرجه رفتن به جنگ: گرافیک پیکسل سرگرم کننده عالی برای جنگ های تیراندازی شدید!<br></span><span title="• Big radiation island this is the place where you have to survive while you playing in the blocky city. ">• بخش بزرگ تابش این محل است که در آن شما باید برای زنده ماندن در حالی که شما در شهرستان بلوک بازی.<br></span><span title="• Multiplayer game is absolutely free online game for download. ">• بازی چند نفره کاملا رایگان بازی آنلاین برای دانلود است.<br><br></span><span title="Become the last man standing, the last hero, the king of the battlefield!">تبدیل شدن به آخرین مرد ایستاده، آخرین قهرمان، پادشاه میدان جنگ! </span><span title="Good luck, good hunt! ">موفق باشید، شکار خوب!<br></span><span title="This game requires an internet connection. ">این بازی نیاز به اتصال به اینترنت دارد<br></span><span title="Don’t miss out on the latest news: ">آخرین اخبار را از دست ندهید:<br></span><span title="Like us on Facebook: https://facebook.com/GameSpire ">مثل ما در فیس بوک: https://facebook.com/GameSpire<br></span><span title="Here is the promo code for a free reward: XXXYYZZZ ">در اینجا کد تبلیغی برای یک پاداش رایگان است: XXXYYZZZ</span></font></span></font></div><div align="right"><font size="3" color="#009900"><span id="result_box" class="" tabindex="-1" lang="fa"><font size="2" color="#000000"><span title="Here is the promo code for a free reward: XXXYYZZZ "><br></span></font></span></font></div><div align="right"><font size="3" color="#009900"><span id="result_box" class="" tabindex="-1" lang="fa"><font size="2" color="#000000"><span title="Here is the promo code for a free reward: XXXYYZZZ "></span><font size="3" color="#009900"><span title="WHAT’S NEW ">تغییرات نسخه 2.9.2:</span></font></font></span></font></div><div align="right"><font size="3" color="#009900"><span id="result_box" class="" tabindex="-1" lang="fa"><font size="2" color="#000000"><span title="WHAT’S NEW "><br></span></font></span></font></div><div align="right"><ol><li><font size="3" color="#009900"><span id="result_box" class="" tabindex="-1" lang="fa"><font size="2" color="#000000"><span title="WHAT’S NEW "></span><span title="Added new game mode INFECTION: humans against zombies trying to infect them. ">INFECTION حالت جدید بازی اضافه شده: انسان در برابر زامبی ها در تلاش برای آلوده کردن آنها.</span></font></span></font></li><li><font size="3" color="#009900"><span id="result_box" class="" tabindex="-1" lang="fa"><font size="2" color="#000000"><span title="Added new game mode HIDE AND SEEK at new map: hide as a prop, as a hunter – try to find all props. ">حالت جدید بازی اضافه شده را پنهان کرده و در نقشه جدید جستجو کنید: به عنوان یک شکارچی مخفی کنید - سعی کنید همه دروازه ها را پیدا کنید.</span></font></span></font></li><li><font size="3" color="#009900"><span id="result_box" class="" tabindex="-1" lang="fa"><font size="2" color="#000000"><span title="Added additional Airplanes appearance (diamonds only). ">اضافه شدن هواپیماهای اضافی (الماس فقط).</span></font></span></font></li><li><font size="3" color="#009900"><span id="result_box" class="" tabindex="-1" lang="fa"><font size="2" color="#000000"><span title="Added spectator mode, also improved game camera behavior. ">حالت تماشا اضافه شده، همچنین بهبود رفتار دوربین بازی.</span></font></span></font></li><li><font size="3" color="#009900"><span id="result_box" class="" tabindex="-1" lang="fa"><font size="2" color="#000000"><span title="Changed whole visual style of light and shadows, now it’s more artsy. ">سبک کامل بصری نور و سایه تغییر کرده است، در حال حاضر بیشتر هنرپیشه.</span></font></span></font></li><li><font size="3" color="#009900"><span id="result_box" class="" tabindex="-1" lang="fa"><font size="2" color="#000000"><span title="Updated Terms of Use and Privacy Policy agreements, which you need to accept in order to play. ">بههنگام شده در شرایط استفاده و موافقتنامه سیاست حفظ حریم خصوصی، که شما باید قبول کنید به منظور بازی</span></font></span><span id="result_box" class="" tabindex="-1" lang="fa"><font size="2" color="#000000"><span title="2.9.2 patch with balance tweaks in new modes."></span></font></span></font><font size="3" color="#009900"><span id="result_box" class="" tabindex="-1" lang="fa"><font size="2" color="#000000"><span title="2.9.2 patch with balance tweaks in new modes."></span></font></span></font></li></ol></div><br> text/html 2018-05-21T07:24:21+01:00 bigames.mihanblog.com yosuf ammari دانلود بازی League of Stickman برای اندروید نسخه 5.2.3 http://bigames.mihanblog.com/post/736 <div><img src="http://s9.picofile.com/file/8327007992/League_of_Stickman.png" alt="" width="475" vspace="0" hspace="0" height="266" border="0" align="bottom"></div><div><font size="3" color="#009900"><br></font></div><div align="center"><font size="3" color="#009900">با یک بازی فوق العاده اکشن در خدمت شما هستیم بیگ گیم را همراهی کنید.</font></div><div align="center"><font size="3" color="#009900"><br></font></div><div align="right"><font size="2"><span id="result_box" class="" tabindex="-1" lang="fa"><span title="League of Stickman Reached outstanding ranking on Google Play paid apps in hundreds of countries, featured in US store, the most exciting action game of the year – League of Stickman,it’s for you!">لیگ Stickman به دست آورد رتبه برجسته در Google Play برنامه های پرداخت شده در صدها کشور، برجسته در فروشگاه ایالات متحده، هیجان انگیز ترین بازی اکشن در سال - لیگ Stickman، آن را برای شما! </span><span title="Best-in-class combat features!">بهترین ویژگی های جنگی در کلاس! </span><span title="Crush the enemy!">دشمن را له کنید! </span><span title="Beat them all!">همه آنها را بکوب! </span><span title="Win the ultimate challenge!">برنده شدن در چالش نهایی! </span><span title="This is the game you just cannot miss – League of Stickman! ">این بازی شما فقط نمی توانید از دست بدهید - لیگ Stickman!<br><br></span><span title="“Perfect I searched every day before this game came out for another game like this and i didnt found anything but now I can play it and have fun then never before….">"ایده آل من هر روز قبل از این بازی برای بازی دیگری مانند این را جستجو کرد و من چیزی یافت نشد، اما در حال حاضر من می توانم آن را بازی و لذت ببرید و سپس هرگز قبل از ... </span><span title="try to the Dreamsky team”-Kirito ">سعی کنید به تیم Dreamsky "Kirito<br><br></span><span title="“Amazing I recommended this game to a couple of my friends the game is awesome and addictive”-Jay Canty ">"شگفت انگیز من این بازی را به یک زن و شوهر از دوستان من توصیه بازی بسیار جذاب و اعتیاد آور است" -Jay Canty<br><br></span><span title="“Great game and waiting for more I love the game i just got it and its so pretty i really like the art style of it, it feels like Im not getting the full potential of the game Im dffinatly waiting for co op online i hope it">"بازی بزرگ و انتظار برای بیشتر من دوست دارم بازی من فقط آن را کردم و آن را بسیار زیبا من واقعا سبک هنر از آن را دوست دارم، آن را احساس می کنم من نمی توانم پتانسیل کامل از بازی من dffinatly انتظار برای همکاری آنلاین من امیدوارم که آن را </span><span title="comes out, cant wait for the updates!!!!”-Anthony Bur ">بیرون می آید، نمی تونم صبر کنم برای به روز رسانی !!!! "- آنتونی بور<br><br></span><span title="“Interesting game!">"بازی جالب! </span><span title="This game is fairly cheap and the idea is very intriguing.">این بازی نسبتا ارزان و ایده بسیار جذاب است. </span><span title="Love it and considering to hit top lvls.”-Tiger Wu ">آن را دوست دارم و به نظر می رسد برای ضربه lvls بالا. "- ببر وو<br><br></span><span title="“I can't say anything But this game is the best action game,It's really exciting to play new roles on the champion for what ability it could do and eventhough the enemy we against with are the same but I really enjoyed the game every hour">"من نمی توانم چیزی بگویم اما این بازی بهترین بازی اکشن است، واقعا هیجان انگیز است که نقش های جدیدی را برای قهرمان بازی کنیم تا بتوانیم آن را انجام دهیم و با وجود اینکه دشمن ما در برابر آن ها یکسان است، اما من هر ساعت از بازی لذت بردم </span><span title=", would rate you guys 12/10.">، به شما بچه ها 12/10 می دهد. </span><span title="Keep on the good works guys”-awin bina ">بچه ها خوب کار کنن "وین باین</span></span></font></div><div align="right"><font size="2"><span id="result_box" class="" tabindex="-1" lang="fa"><span title="Keep on the good works guys”-awin bina "><br></span></span></font></div><div align="right"><font size="2"><span id="result_box" class="" tabindex="-1" lang="fa"><span title="Keep on the good works guys”-awin bina "></span><span title="Features: "><font size="3" color="#009900">ویژگی های بازی:<br></font></span></span></font><font size="2"><span id="result_box" class="" tabindex="-1" lang="fa"><span title="[Best Action Game of the Year] "><br></span></span></font></div><div align="right"><ul><li><font size="2"><span id="result_box" class="" tabindex="-1" lang="fa"><span title="[Best Action Game of the Year] ">[بهترین بازی اکشن سال]</span></span></font><font size="2"><span id="result_box" class="" tabindex="-1" lang="fa"><span title="The most anticipated action game of 2015. You can experience the thrilling sensation with features like Double-Hits, Levitation and Deadly Combos!">پیش بینی شده بازی اکشن در سال 2015. شما می توانید حس هیجان با ویژگی هایی مانند دو بار بازدید، سحر و جادو و کامیون های مرگبار تجربه کنید! </span><span title="Come feel the heat and slay some monsters! ">بیا گرما را احساس کنید و برخی از هیولاها را به قتل برسانید!</span></span></font></li></ul><font size="2"><span id="result_box" class="" tabindex="-1" lang="fa"><span title="[Heroes Joining Forces] "><br></span></span></font></div><div align="right"><font size="2"><span id="result_box" class="" tabindex="-1" lang="fa"><span title="[Heroes Joining Forces] "></span></span><span id="result_box" class="" tabindex="-1" lang="fa"><span title="[Heroes Joining Forces] ">[نیروهای پیوستن قهرمانان]</span></span></font><font size="2"><span id="result_box" class="" tabindex="-1" lang="fa"><span title="Come feel the heat and slay some monsters! "></span></span></font><font size="2"><span id="result_box" class="" tabindex="-1" lang="fa"><span title="More heroes unlocked and more heroes to team up with!">بیشتر قهرمانان قفل شده و قهرمانان بیشتری برای همکاری با یکدیگر! </span><span title="Join forces with others to fight the Monster King BOSS!">پیوستن به نیروها با دیگران برای مبارزه با BOSS پادشاه هیولا! </span><span title="Choose your own team now and start fighting! ">اکنون تیم خود را انتخاب کرده و شروع به مبارزه کنید!<br><br></span></span></font><ul><li><font size="2"><span id="result_box" class="" tabindex="-1" lang="fa"><span title="[Best Visual Experience] ">[بهترین تجربه ویژوال]</span></span></font></li></ul><font size="2"><span id="result_box" class="" tabindex="-1" lang="fa"><span title="High-quality graphics!">گرافیک با کیفیت بالا! </span><span title="Stunning special effects!">جلوه های ویژه خیره کننده! </span><span title="League of Stickman present you the best gaming experience! ">لیگ Stickman به شما بهترین بازی را ارائه می دهد!<br><br></span></span></font><ul><li><font size="2"><span id="result_box" class="" tabindex="-1" lang="fa"><span title="[Simple &amp; Smooth Operation] ">[عملیات ساده و صاف]</span></span></font></li></ul><font size="2"><span id="result_box" class="" tabindex="-1" lang="fa"><span title="Freely switch between heroes and master their four different skills.">آزادانه بین قهرمانان تغییر دهید و چهار مهارت مختلف خود را مدیریت کنید. </span><span title="You will have the best combat experience you ever had! ">شما بهترین تجربه جنگی را که تا کنون داشته اید، خواهید برد!<br><br></span></span></font><ul><li><font size="2"><span id="result_box" class="" tabindex="-1" lang="fa"><span title="[World Leaderboards] ">[مدیران جهانی]</span></span></font></li></ul><font size="2"><span id="result_box" class="" tabindex="-1" lang="fa"><span title="We offer world leaderboard, country leaderboard and friend leaderboard.">ما از رهبران جهان، رهبران کشور و طرفداران دوستان ارائه می دهیم. </span><span title="Your team can compete with players around the world.">تیم شما می تواند با بازیکنان در سراسر جهان رقابت کند. </span><span title="Beat all others and be the Champion! ">ضرب و شتم همه دیگران و قهرمان!</span></span></font></div><div align="right"><font size="2"><span id="result_box" class="" tabindex="-1" lang="fa"><span title="Beat all others and be the Champion! "><br></span></span></font></div><div align="right"><font size="2"><span id="result_box" class="" tabindex="-1" lang="fa"><span title="Beat all others and be the Champion! "></span><span title="WHAT’S NEW "><font size="3" color="#009900">تغییرات نسخه 5.2.3:</font></span></span></font></div><div align="right"><br><font size="2"><span id="result_box" class="" tabindex="-1" lang="fa"><span title="WHAT’S NEW "></span></span></font></div><div align="right"><font size="2"><span id="result_box" class="" tabindex="-1" lang="fa"><span title="WHAT’S NEW "></span><span title="1. New hero: Rose ">1. قهرمان جدید: رز<br></span><span title="2. Optimization of Arena’s Functions ">2. بهینه سازی توابع آرنا<br></span><span title="3. Bugs fixed ">3. اشکالات ثابت شده است</span><br></span></font></div><br> text/html 2018-05-21T07:12:56+01:00 bigames.mihanblog.com yosuf ammari دانلود بازی World Chef برای اندروید نسخه 1.34.20 http://bigames.mihanblog.com/post/735 <div><img src="http://s9.picofile.com/file/8327006784/world_chef.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div><br></div><div align="center"><font size="3" color="#33CC00">با بازی مدیریتی جذاب در خدمت شما هستیم بیگ گیم را دنبال کنید.</font></div><div align="center"><font size="3" color="#33CC00"><br></font></div><div align="center"><font size="3" color="#33CC00">تئجه داشته باشید بازی به صورت آنلاین است و <font color="#CC0000">نیازمند اتصال به اینترنت</font> است.</font></div><div align="center"><font size="3" color="#33CC00"><br></font></div><div align="right"><br><font size="2"><span id="result_box" class="" tabindex="-1" lang="fa"><span title="Hot Sale is here! ">فروش داغ در اینجاست!<br><br></span><span title="Do you like exotic food?">آیا غذای عجیب و غریب را دوست دارید؟ </span><span title="Are you more of a burger and fries kind of person?">آیا شما بیشتر از یک برگر و سرخ شده نوع شخص؟ </span><span title="Either way, there’s a spot for you in the kitchens of World Chef, the most international cooking game, with chefs and recipes from over 20 nationalities! ">در هر صورت، در آشپزخانه آشپز جهان، بازی بین المللی پخت و پز، با آشپز و دستورالعمل های بیش از 20 ملیت، یک نقطه برای شما وجود دارد!<br><br></span><span title="World Chef is a happy place where the kitchen never closes, the waiter always has a big smile on his face and the food is so great you should probably play with a bib on. ">آشپز جهان یک مکان شاد است که آشپزخانه هرگز بسته نمی شود، پیشخدمت همیشه لبخند بزرگی روی صورتش می گذارد و غذا خیلی بزرگ است و احتمالا باید با یک دستمال سفره ای بازی کنید.<br><br></span><span title="Open your restaurant, give it a name and decorate it to your taste!">رستوران خود را باز کنید، نام آن را بنویسید و آن را به سلیقه خود تزئین کنید. </span><span title="Then start cooking world cuisines and serving customers!">سپس آشپزی غذاهای جهان را شروع کنید و به مشتریان خدمت کنید! </span><span title="Your place will soon become so popular you’ll have to make it bigger! ">مکان شما به زودی تبدیل خواهد شد تا محبوب شما باید آن را بزرگتر!<br><br></span><span title="Expand your menu with every new international chef: Tacos, pizza, sushi,… The whole world can fit inside one restaurant!">منو خود را با هر سرآشپز بین المللی جدید گسترش دهید: تاکوس، پیتزا، سوشی، ... کل دنیا می تواند در داخل یک رستوران قرار بگیرد! </span><span title="The success ladder will lead you to welcoming VIP diners and even catering special events!">نردبان موفقیت شما را به استقبال VIP دینر و حتی پذیرایی رویدادهای خاص هدایت می کند! </span><span title="You will soon master the art of running a top restaurant. ">شما به زودی هنر مدیریت یک رستوران بزرگ را به کار خواهید گرفت.<br><br></span><span title="And remember!">و بخاطر داشته باش! </span><span title="This is not a fast food joint, take your time to slow-cook your best recipes.">این یک اتصال غذایی سریع نیست، زمان خود را به کم کردن بهترین دستور العمل های خود را. </span><span title="Your customers know they will be worth the waiting. ">مشتریان شما می دانند که ارزش انتظار دارند.<br><br></span><span title="—- ">-<br><br></span><font size="3" color="#009900"><span title="FEATURES: ">ویژگی های بازی:</span></font></span></font></div><div align="right"><ol><li><font size="2"><span id="result_box" class="" tabindex="-1" lang="fa"><span title="Create, decorate and run your own fine dining restaurant! ">ایجاد، تزئین و اجرای رستوران ناهار خوری عالی خود را!</span></span></font></li><li><font size="2"><span id="result_box" class="" tabindex="-1" lang="fa"><span title="Craft exclusive decorations at the Design Studio. ">دکوراسیون منحصر به فرد Craft در استودیو طراحی.</span></span></font></li><li><font size="2"><span id="result_box" class="" tabindex="-1" lang="fa"><span title="Buy and trade fresh ingredients and cook increasingly delicious dishes. ">خرید و تجارت مواد تازه و آشپزی غذاهای به طور فزاینده خوشمزه است.</span></span></font><font size="2"><span id="result_box" class="" tabindex="-1" lang="fa"><span title="Build yourself a dock, get a boat and start importing exotic ingredients! "></span></span></font></li><li><font size="2"><span id="result_box" class="" tabindex="-1" lang="fa"><span title="Build yourself a dock, get a boat and start importing exotic ingredients! ">یک بار اسکله بسازید، یک قایق را بسازید و واردات مواد تشکیل دهنده عجیب و غریب را آغاز کنید!</span></span></font></li><li><font size="2"><span id="result_box" class="" tabindex="-1" lang="fa"><span title="Serve your finest cuisine to customers from all around the world. ">بهترین غذاهای خود را به مشتریان سراسر جهان ارائه دهید.</span></span></font></li><li><font size="2"><span id="result_box" class="" tabindex="-1" lang="fa"><span title="Increase your popularity and see how all the VIPs become regulars! ">افزایش محبوبیت خود را ببینید و ببینید که چگونه همه VIP ها become regulars!</span></span></font></li></ol></div><div align="right"><font size="2"><span id="result_box" class="" tabindex="-1" lang="fa"><span title="—- ">-<br><br></span><span title="World Chef is FREE to download and FREE to play.">آشپز جهان رایگان برای دانلود و رایگان به بازی است. </span><span title="However, you can purchase in-app items for the game with real money.">با این حال، می توانید اقلام در برنامه را برای بازی با پول واقعی خریداری کنید. </span><span title="If you wish to disable this feature, please turn off the in-app purchases in your phone or tablet’s Settings. ">اگر میخواهید این ویژگی را غیرفعال کنید، لطفا خریدهای برنامه را در تنظیمات تلفن یا رایانهتان خاموش کنید.</span></span></font></div><div align="right"><font size="2"><span id="result_box" class="" tabindex="-1" lang="fa"><span title="If you wish to disable this feature, please turn off the in-app purchases in your phone or tablet’s Settings. "><br></span></span></font></div><div align="right"><font size="2"><span id="result_box" class="" tabindex="-1" lang="fa"><span title="If you wish to disable this feature, please turn off the in-app purchases in your phone or tablet’s Settings. "></span><font size="3" color="#009900"><span title="WHAT’S NEW ">تغییرات نسخه1.34.20:</span></font></span></font></div><div align="right"><font size="2"><span id="result_box" class="" tabindex="-1" lang="fa"><span title="WHAT’S NEW "><br></span></span></font></div><div align="right"><font size="2"><span id="result_box" class="" tabindex="-1" lang="fa"><span title="WHAT’S NEW "></span><span title="Happy customers are essential for a restaurant, so this update includes some polishing, to keep your game running smoothly and your customers coming to your place.">مشتریان خوشحال برای یک رستوران ضروری هستند، بنابراین این به روز رسانی شامل برخی از پرداخت، برای حفظ بازی خود را هموار و مشتریان خود را به محل شما.</span></span></font></div><br> text/html 2018-05-19T08:19:37+01:00 bigames.mihanblog.com yosuf ammari دانلود بازی Jurassic Survival برای اندروید نسخه 1.1.20 http://bigames.mihanblog.com/post/734 <div><img src="http://s8.picofile.com/file/8326803984/jurassic_survival.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div><font size="3" color="#009900"><br></font></div><div align="center"><font size="3" color="#009900">با یک بازی بازی اکشن فوق العاده در خدمت شما هستیم بیگ گیم را همراهی کنید.</font></div><div align="center"><font size="3" color="#009900"><br></font></div><div align="center"><font size="3" color="#009900">توجه داشته اشید بازی به صورت آنلاین است و به <font color="#CC0000">اتصال به اینترنت</font> نیازمند است.<br></font></div><div align="center"><font size="3" color="#009900"><br></font></div><div align="right"><font size="2"><span id="result_box" class="" style="" tabindex="-1" lang="fa"><span title="Jurassic survival is a free survival MMORPG where you either hunt and survive or become a prey in this wild unfriendly world. ">بقای ژوراسیک MMORPG زنده ماندن است که در آن شما هر دو شکار و زنده ماندن و یا تبدیل شدن به یک شکار در این دنیای غریب وحشی است.<br><br></span><span title="Waking up in the shadows of palm leaves on the wet ground, you cannot remember how you got here.">بیدار شدن در سایه های کف نخل در زمین مرطوب، شما نمی توانید به یاد داشته باشید که چگونه شما را در اینجا. </span><span title="The only hope is to become stronger and more cunning than the lizards reigning on the land, untouched by civilization.">تنها امید است که قوی تر و حیرت انگیز تر از مارمولک هایی که در زمین زندگی می کنند و تمدن نابود شوند. </span><span title="With a cold-blooded killer waiting around every corner, there’s only you and your friends you can rely on in this desperate battle for existence. ">با یک قاتل سرماخوردگی در انتظار هر گوشه ای، فقط شما و دوستانتان می توانید در این نبرد بی نظیر برای وجود خود مقاومت کنید.<br></span><span title="Internet connection are required. "><br></span><span title="Tips for hunters: "><font size="3" color="#009900">نکاتی برای شکارچیان:</font><br><br></span><span title="*Predators everywhere! ">* شکارچیان در همه جا!<br></span><span title="Use your all your knowledge against dinosaurs and the wild nature.">تمام دانش خود را در برابر دایناسورها و طبیعت وحشی استفاده کنید. </span><span title="Remember: a hunter doesn’t ask its prey for permission. ">به یاد داشته باشید: یک شکارچی از شکار خود برای مجوز درخواست نمی کند.<br><br></span><span title="*Your home is your castle. ">*خانه ی شما قصر شماست.<br><br></span><span title="Rely on your shelter and deadly weapons in order to undergo all sufferings: build firm walls, place traps, make more effective hunting equipment. ">به سرپناه و سلاح های مرگبار خود بپردازید تا همه رنج ها را از بین ببرید: دیوارهای شرکت را بسازید، تله ها را بسازید، تجهیزات شکار موثرتری را ایجاد کنید.<br><br></span><span title="* Unlock new areas to explore! ">* باز کردن مناطق جدید برای کشف!<br><br></span><span title="You have to find out what terrible secrets are hidden in these mangrove jungles.">شما باید کشف کنید که اسرار وحشتناک در این جنگلهای مانگرو پنهان شده است. </span><span title="The only thing you can do is move forward! ">تنها کاری که می توانید انجام دهید این است که حرکت کنید!<br><br></span><span title="*Join gangs (clans) ">* به باندهای (قبیله) ملحق شوید<br></span><span title="Dinosaurs unite into packs for hunting.">دایناسورها برای بسته بندی برای شکار ترکیب شده اند. </span><span title="Follow their example and find out who drops out from the natural selection. ">مثال خود را دنبال کنید و پیدا کنید که از انتخاب طبیعی خارج می شود.<br><br></span><span title="*Information is the second most valuable resource. ">* اطلاعات دومین منبع ارزشمند است.<br><br></span><span title="It’s much easier to fight the enemy if you know its behavior.">اگر رفتار شما را می دانید بسیار ساده تر است با دشمن مبارزه کنید. </span><span title="Use the chat to communicate and share your experience with other hunters. ">با استفاده از چت برای برقراری ارتباط و به اشتراک گذاشتن تجربه خود با سایر شکارچیان.<br><br></span><span title="* Don’t give up! ">* از دست ندهید!<br><br></span><span title="Be ready to face difficulties.">آماده باشید تا با مشکلات مواجه شوید </span><span title="Cold and lack of water and food won’t leave you any chances in the cruel world of primordial laws. ">سرد و فقدان آب و غذا هیچ شکی در دنیای بی رحمانه قوانین اولیه نخواهد گذاشت.<br><br></span><span title="Remember!">یاد آوردن! </span><span title="Your every step has consequences and your wrong decision can lead to a fatal outcome.">هر گام شما هر عواقبی دارد و تصمیمی اشتباه شما می تواند منجر به نتیجه ی مرگبار شود. </span><span title="Trust, but do this cautiously!">اعتماد کنید، اما این کار را با احتیاط انجام دهید! </span><span title="Yesterday your neighbour shared food with you and today he can throw you to a pack of raptors just to buy some time to escape. ">دیروز همسایه غذای خود را با شما به اشتراک گذاشت و امروز می تواند شما را به یک بسته رپتورها بسپارد و فقط بخشی از زمان برای فرار از آن را بخرید.<br><br></span><span title="Jurassic Survival is a relatively free game and is downloaded for free.">Survival ژوراسیک یک بازی نسبتا رایگان است و به صورت رایگان دانلود می شود. </span><span title="However, you can speed up your progress with in-game purchases.">با این حال، شما می توانید پیشرفت خود را با خرید در بازی را سرعت بخشید. </span><span title="Please, set up extra protection for your account and set a password for purchases in the Google Play Store app settings if you aren’t going to use this feature. ">لطفا در صورت عدم استفاده از این ویژگی، حفاظت اضافی برای حسابتان تنظیم کنید و گذرواژه را برای خرید در تنظیمات برنامه فروشگاه Google Play تنظیم کنید.</span></span></font></div><div align="right"><font size="2"><span id="result_box" class="" style="" tabindex="-1" lang="fa"><span title="Please, set up extra protection for your account and set a password for purchases in the Google Play Store app settings if you aren’t going to use this feature. "><br></span></span></font></div><div align="right"><font size="2"><span id="result_box" class="" style="" tabindex="-1" lang="fa"><span title="Please, set up extra protection for your account and set a password for purchases in the Google Play Store app settings if you aren’t going to use this feature. "></span><font size="3" color="#33CC00"><span title="WHAT’S NEW ">تغییرات نسخه 1.1.20:</span></font></span></font></div><div align="right"><font size="2"><span id="result_box" class="" style="" tabindex="-1" lang="fa"><span title="WHAT’S NEW "><br></span></span></font></div><div align="right"><ul><li><font size="2"><span id="result_box" class="" style="" tabindex="-1" lang="fa"><span title="WHAT’S NEW "></span><span title="A small update to make sure the game runs smoothly. ">به روز رسانی کوچک برای اطمینان از این که بازی اجرا می شود هموار.</span></span></font></li></ul></div><div align="right"><font size="2"><span id="result_box" class="" style="" tabindex="-1" lang="fa"><span title="A small update to make sure the game runs smoothly. "><br></span></span></font></div><div align="right"><font size="2"><span id="result_box" class="" style="" tabindex="-1" lang="fa"><span title="A small update to make sure the game runs smoothly. "></span><span title="Mod: "><font size="3" color="#009900">ویژگی های نسخه مد:</font><br></span></span></font><ol><li><font size="2"><span id="result_box" class="" style="" tabindex="-1" lang="fa"><span title="Separated many items with quantity 1 ">بسیاری از اقلام را با مقدار 1 جدا کرده است</span></span></font><font size="2"><span id="result_box" class="" style="" tabindex="-1" lang="fa"><span title="Made without iteam ">ساخته شده بدون iteam</span></span></font></li><li><font size="2"><span id="result_box" class="" style="" tabindex="-1" lang="fa"><span title="Build a house without iteam ">ساخت یک خانه بدون iteam</span></span></font></li><li><font size="2"><span id="result_box" class="" style="" tabindex="-1" lang="fa"><span title="Upgrade without iteam ">ارتقا بدون iteam</span></span></font></li><li><font size="2"><span id="result_box" class="" style="" tabindex="-1" lang="fa"><span title="Level 60 ">سطح 60</span></span></font></li><li><font size="2"><span id="result_box" class="" style="" tabindex="-1" lang="fa"><span title="Infinite equipment ">تجهیزات بی نهایت</span></span></font></li><li><font size="2"><span id="result_box" class="" style="" tabindex="-1" lang="fa"><span title="Infinity ">بی نهایت</span></span></font></li><li><font size="2"><span id="result_box" class="" style="" tabindex="-1" lang="fa"><span title="Infinite coins / energy / points">سکه های بی نهایت / انرژی / امتیاز</span></span></font></li></ol></div><br> text/html 2018-05-19T08:10:45+01:00 bigames.mihanblog.com yosuf ammari دانلود بازی DEER HUNTER CLASSIC برای اندروید نسخه 3.9.4 http://bigames.mihanblog.com/post/733 <div><img src="http://s8.picofile.com/file/8326803134/deer_hunter_classic.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div><br></div><div align="center"><font size="3" color="#009900">با یک بازی اکشن فوق العاده در خدمت شما هستیم بیگ گیم را همراهی کنید.</font></div><div align="center"><font size="3" color="#009900"><br></font></div><div align="right"><br><font size="2"><span id="result_box" class="" style="" tabindex="-1" lang="fa"><span title="Return to the wilderness in the most visually stunning FPS hunting simulator on Android! ">بازگشت به بیابان در بیشتر شبیه ساز شکار FPS بصری خیره کننده در آندروید!<br><br></span><span title="Travel from North America’s Pacific Northwest to the Savannah of Central Africa in an epic journey to hunt the world’s most exotic animals! ">از شمال آمریكای شمالی اقیانوس آرام به ساوانای آفریقای مرکزی در سفر حماسی برای شکار حیوانات عجیب ترین جهان سفر كنید!<br><br></span><span title="BRAND NEW CLUB HUNTS! ">جواهرات CLUB NEW BRAND!<br></span><span title="Join your friends in global cooperative challenges where teamwork is critical.">دوستان خود را در چالش های همکاری جهانی که در آن کار تیمی مهم است، به دوستان خود بپیوندید. </span><span title="Work together to complete hunting objectives and collect rewards! ">همکاری برای تکمیل اهداف شکار و جمع آوری پاداش!<br><br></span><span title="EXPLORE A LIVING WORLD ">کشف یک جهان زنده<br></span><span title="Immerse yourself in diverse environments filled with over 100 animal species!">غرق در محیط های متنوع پر از بیش از 100 گونه حیوانات! </span><span title="Watch out for attacking predators including bears, wolves, and cheetahs!">برای حمله به شکارچیان از جمله خرس ها، گرگ ها و یتیم ها مراقب باشید! </span><span title="Hunting deer is just the beginning! ">شکار گوزن فقط آغاز است!<br><br></span><span title="MAXIMUM FIREPOWER ">حداکثر آتش سوزی<br></span><span title="Enjoy endless customization as you perfect your weapons.">وقتی که سلاح های خود را کامل کنید لذت بردن از سفارشی بی پایان. </span><span title="Upgrade magazines, scopes, stocks, barrels and more!">ارتقا مجلات، دامنه، سهام، بشکه و بیشتر! </span><span title="Take hunting to the next level! ">شکار به سطح بعدی بروید<br><br></span><span title="COLLECT TROPHIES ">جمع آوری تروفی<br></span><span title="Compete for bragging rights as you bag the biggest animals with Google Play achievements and leaderboards! ">با داشتن بزرگترین حیوانات با دستاوردهای Google Play و مدیران، برای حقوق باشکوه رقابت کنید!<br><br></span><span title="High-end, immersive tablet gameplay! ">گیم پلی بازی قرص بالا پایان، همهجانبه!<br><br></span><span title="It’s open season join the hunt today! ">این فصل باز است شکار امروز!<br><br></span><span title="Developed for fans of FPS games, Hunting Simulators, and the Deer Hunter franchise. ">طراحی شده برای طرفداران بازی های FPS، شکارچی های شکارچی و حق رای دادن شکارچی گوزن.<br><br></span><span title="——————————————— ">---------------<br><br></span><span title="PLEASE NOTE: ">لطفا توجه داشته باشید:<br></span><span title="– This game is free to play, but you can choose to pay real money for some extra items, which will charge your Google account.">- این بازی رایگان است، اما شما می توانید پول واقعی برای برخی از اقلام اضافی که حساب Google خود را پرداخت می کنید را انتخاب کنید. </span><span title="You can disable in-app purchasing by adjusting your device settings. ">شما می توانید با تنظیم تنظیمات دستگاه خود، خرید برنامه را غیرفعال کنید.<br></span><span title="-This game is not intended for children. ">این بازی برای بچه ها در نظر گرفته نشده است.<br></span><span title="– Please buy carefully. ">- لطفا با دقت بخرید<br></span><span title="– Advertising appears in this game. ">- تبلیغات در این بازی ظاهر می شود.<br></span><span title="– This game may permit users to interact with one another (e.g., chat rooms, player to player chat, messaging) depending on the availability of these features.">- این بازی ممکن است کاربران را مجبور به برقراری ارتباط با یکدیگر (به عنوان مثال، اتاق های گفتگو، پخش به پخش چت، پیام رسانی) با توجه به قابلیت های این ویژگی ها. </span><span title="Linking to social networking sites are not intended for persons in violation of the applicable rules of such social networking sites. ">پیوند دادن به سایت های شبکه های اجتماعی برای افرادی که نقض قوانین قابل اجرا از چنین سایت های شبکه های اجتماعی هستند، در نظر گرفته نشده است.<br></span><span title="– A network connection is required to play. ">- اتصال به شبکه برای بازی ضروری است.<br></span><span title="– For information about how Glu collects and uses your data, please read our privacy policy at: www.Glu.com/privacy ">- برای اطلاعات در مورد چگونگی جمع آوری و استفاده از داده های خود از Glu، لطفا سیاست حفظ حریم خصوصی ما را در: www.Glu.com/privacy بخوانید<br></span><span title="– If you have a problem with this game, please use the game’s “Help” feature. ">- اگر مشکلی با این بازی دارید، لطفا از ویژگی "راهنما" بازی استفاده کنید.</span></span></font></div><div align="right"><font size="2"><span id="result_box" class="" style="" tabindex="-1" lang="fa"><span title="– If you have a problem with this game, please use the game’s “Help” feature. "></span><span title="facebook.com/glumobile "><br></span><font size="3" color="#009900"><span title="WHAT’S NEW ">تغییرات نسخه 3.9.4:</span></font></span></font></div><div align="right"><font size="2"><span id="result_box" class="" style="" tabindex="-1" lang="fa"><span title="WHAT’S NEW "><br></span></span></font></div><div align="right"><font size="2"><span id="result_box" class="" style="" tabindex="-1" lang="fa"><span title="WHAT’S NEW "></span><span title="Bug fixes and other improvements to game performance">رفع اشکال و پیشرفت های دیگر به عملکرد بازی</span></span></font></div><br> text/html 2018-05-19T08:01:33+01:00 bigames.mihanblog.com yosuf ammari دانلود بازی Stickman Reaper برای اندروید نسخه 0.1.4 http://bigames.mihanblog.com/post/732 <div><img src="http://s8.picofile.com/file/8326801826/Stickman_Reaper.jpg" alt="" width="478" vspace="0" hspace="0" height="233" border="0" align="bottom"></div><div><br></div><div align="center"><font size="3" color="#009900">با یک بازی زیبا و اکشن در خدمت شما هستیم بیگ گیم را همراهی کنید.</font></div><div align="center"><font size="3" color="#009900"><br></font></div><div align="right"><br><font size="2"><span id="result_box" class="" style="" tabindex="-1" lang="fa"><span title="All the Stickman games fans have been waiting for this game!">تمام طرفداران بازی Stickman منتظر این بازی بوده اند! </span><span title="Stickman Reaper is a game with addictive gameplay.">Stickman Reaper یک بازی با گیم پلی اعتیاد آور است. </span><span title="You have to fight hordes of enemies.">شما باید با انبوهی از دشمنان مبارزه کنید. </span><span title="At your disposal a huge number of ways to destroy enemies.">در اختیار شما تعداد زیادی از راه هایی برای از بین بردن دشمنان. </span><span title="Pump your Reaper and fight the Boss.">پمپ خود را درو کنید و با رئیس مبارزه کنید. </span><span title="This game created to let off steam and have fun.">این بازی برای خنک کردن بخار ایجاد شده و از آن لذت ببرید. </span><span title="Epic finish off animations and SlowMo will not let you pass Stickman Reaper. ">حماسه پایان انیمیشن ها و SlowMo اجازه نخواهد داد که Stickman Reaper را منتقل کنید.<br><br></span><span title="You are a Reaper and it’s time to collect the souls of enemies to improve your weapons. ">شما یک شمشیر است و وقت آن است که روح دشمنان را جمع آوری کنید تا سلاح های خود را بهبود ببخشید.<br><br></span><font color="#009900"><span title="Features: "><font size="3">ویژگی های بازی:</font></span></font></span></font></div><div align="right"><font size="2"><span id="result_box" class="" style="" tabindex="-1" lang="fa"><span title="Features: "><br></span><span title="• Addictive gameplay ">• گیم پلی اعتیاد آور<br></span><span title="• Different types of weapons ">• انواع سلاح های مختلف<br></span><span title="• Each weapon accumulates experience and improves level ">• هر سلاح جمع آوری تجربه و بهبود سطح<br></span><span title="• Different fighting styles for each weapon ">• سبک های مختلف مبارزه برای هر سلاح<br></span><span title="• Different fighting styles at different stages of weapon evolution ">• سبک های مختلف مبارزه در مراحل مختلف تکامل سلاح<br></span><span title="• Epic finish off enemies ">• حماسه خاتمه دادن به دشمنان<br></span><span title="• Character leveling system ">• سیستم ترسیم کاراکتر<br></span><span title="• Powerful spells ">• جادوها قدرتمند<br></span><span title="• Endless mode ">• حالت بی پایان<br></span><span title="• Epic SlowMo ">• حماسه SlowMo<br></span><span title="• A wide variety of enemies ">• طیف گسترده ای از دشمنان<br></span><span title="• Boss ">• رئیس<br><br></span><span title="Take up the sword and show what you capacity! ">شمشیر را بردار و نشان دهی چه ظرفیتی داریم<br></span><span title="Download for free and start have fun right now! "><br></span><span title="Creatures presented in this game does not have similarities with humans and are fictitious.">موجوداتی که در این بازی ارائه شده اند شباهت هایی با انسان ها ندارند و فانتزی هستند. </span><span title="The game is in any case does not call for violence in any manifestation.">این بازی در هر صورت برای خشونت در هیچ مواقعی نیازی نیست.</span></span></font></div><div align="right"><font size="2"><span id="result_box" class="" style="" tabindex="-1" lang="fa"><span title="The game is in any case does not call for violence in any manifestation."><br></span></span></font></div><div align="right"><font size="2"><span id="result_box" class="" style="" tabindex="-1" lang="fa"><span title="The game is in any case does not call for violence in any manifestation."><br></span></span></font></div> text/html 2018-05-19T07:52:31+01:00 bigames.mihanblog.com yosuf ammari دانلود بازی Soccer Star 2018 Top Leagues برای اندروید نسخه 1.2.1 http://bigames.mihanblog.com/post/731 <div><img src="http://s8.picofile.com/file/8326800050/soccer_star_2017_top_leagues.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div><br></div><div align="center"><font size="3" color="#009900">با یک بازی شبیه ساز ورزشی در خدمت شما هستیم بیگ گیم را همراهی کنید.</font></div><div align="center"><font size="3" color="#009900"><br></font></div><div align="right"><font size="3" color="#009900"></font><br></div><font size="2"></font><p itemprop="text"><font size="2"><b>Soccer Star 2018 Top Leagues</b> نام <span class="backlink">بازی</span> جدید و محبوب در سبک بازیهای ورزشی فوتبال از استودیوی مطرح Genera Games می باشد که برای سیستم عامل <span class="backlink">اندروید</span> ساخته و عرضه شده است. در این بازی شما میتوانید در لیگ کشورهای مختلف شرکت کرده و با پیروزی های پیاپی خود را به صدر جدول لیگ برسانید، شما کارتان را به عنوان یک بازیکن معمولی فوتبال شروع می کنید و در ابتدا با یک تیم دسته دویی قرارداد می بندید، سپس به تدریج پیشرفت کرده و با تیم های بهتری قرارداد می بندید و رو در روی بهترین بازیکنان فوتبال قرار خواهید گرفت.<br></font></p><font size="2"> اگر از علاقمندان و طرفداران <span class="backlink">بازی</span> فوتبال میباشید این بازی در همین سبک ساخته شده است و میتواند شما را حسابی سرگرم کند. در بازی لیگ های متنوعی همچون لیگ قهرمانان و لیگ یوفا وجود دارد که میتوانید در آنها شرکت کنید. بازی دارای <span class="backlink">گرافیک</span>ی بالا و زیبا به همراه گیم پلی ای مهیج می باشد.<br><br></font><div><font size="2"><b><font size="3" color="#33CC00">تغییرات نسخه 1.2.1:</font></b></font></div><div><font size="2"><b><font size="3" color="#33CC00"><br></font></b></font></div><font size="2">- اضافه شدن ویژگی های جدید 2018 + بهینه سازی های مختلف و رفع مشکلات بازی</font> text/html 2018-05-19T07:44:38+01:00 bigames.mihanblog.com yosuf ammari دانلود بازی Diggy’s Adventure برای اندروید نسخه 1.3.145 http://bigames.mihanblog.com/post/730 <div><img src="http://s9.picofile.com/file/8326799134/1_diggys_adventure.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div><br></div><div align="center"><font size="3" color="#009900">با یک بازی زیبای ماجراجویی در خدمت شما هستیم بیگ گیم را همراهی کنید.</font></div><div align="center"><font size="3" color="#009900"><br></font></div><div align="right"><br><font size="2"><span id="result_box" class="" style="" tabindex="-1" lang="fa"><span title="Search for hidden treasures, solve puzzles, fulfil godly quests and reveal the greatest mysteries of the past in Diggy’s Adventure. ">جستجو برای گنجینه های پنهان، حل پازل، انجام ماموریت های خداحافظی و بزرگترین رمز و راز های گذشته را در ماجراجویی Diggy نشان می دهد.<br><br></span><span title="Diggy’s Adventure Features: "><font size="3" color="#009900">ویژگی های بازی: <br></font></span></span></font></div><div align="right"><font size="2"><span id="result_box" class="" style="" tabindex="-1" lang="fa"><span title="Diggy’s Adventure Features: "><font size="3" color="#009900"></font><br></span><span title="– #1 Rated Adventure Game ">- # 1 امتیاز بازی ماجراجویی<br></span><span title="– 1000+ Riddles &amp; Puzzles to solve ">- 1000+ معماهای و پازل برای حل<br></span><span title="– 500+ Labyrinths to escape from ">- 500+ مزس برای فرار از<br></span><span title="– 100+ Funny characters to interact with ">- 100 + شخصیت های خنده دار برای تعامل با<br></span><span title="– 5 Mythological locations with loads of forgotten treasures ">- 5 مکان اسطوره ای با بارهای گنجینه های فراموش شده<br></span><span title="– Regular weekly updates full of fun events ">- به طور منظم به روز رسانی هفتگی پر از حوادث سرگرم کننده است<br></span><span title="– 18 languages to play in ">- 18 زبان برای بازی در<br></span><span title="– Dedicated team working tirelessly to tease your brain and challenge your skills ">- تیم اختصاصی به طور خستگی ناپذیر کار می کند تا عصبانی شدن مغز شما و مهارت های خود را به چالش بکشد<br><br></span><span title="Join the family of Diggy, Professor, Linda and Rusty on their journey to explore the world full of ancient civilizations and mysteries. ">پیوستن به خانواده Diggy، پروفسور، لیندا و Rusty در سفر خود را به کشف جهان پر از تمدن های باستانی و اسرار آمیز است.<br><br></span><span title="No secret may remain hidden! ">هیچ راز ممکن است پنهان باقی بماند!<br></span><span title="Diggy’s Adventure is a perfect game for all types of players.">ماجراجویی Diggy یک بازی عالی برای همه نوع بازیکن است. </span><span title="Get ready for a greatly written story full of plot twists while progressing through thousands of brain-teasers and beautiful locations as Egypt, Scandinavia, China or Atlantis. ">آماده شدن برای یک داستان کاملا نوشته شده پر از پیچ و تاب های طرح در حالی که پیشرفت از طریق هزاران نفر از brain teasers و مکان های زیبا به عنوان مصر، اسکاندیناوی، چین و یا آتلانتیس.<br><br></span><span title="Enjoy the creative side of the game – craft items and match various ingredients to help you digging, build your camp or decorate it.">لذت بردن از طرف خلاق بازی - آیتم های کاری و مطابقت با مواد مختلف برای کمک به شما حفر، ساخت کمپین خود و یا تزئین آن. </span><span title="Developing your camp is vital since each maze and riddle require energy to get through the blocks and advance into the other location or mine. ">توسعه ی اردوگاه شما بسیار حیاتی است زیرا هر پیچ و خم و معما نیاز به انرژی دارد که از طریق بلوک ها عبور کند و به مکان یا ماله دیگر منتقل شود.<br><br></span><span title="Solve riddles &amp; puzzles to gain rewards ">حل معماهای و پازل برای به دست آوردن پاداش<br></span><span title="Gain rewards and experience points to improve rate of energy regeneration or maximum energy capacity by digging through the mines and fulfilling in-game quests assigned by Gods and other characters.">به دست آوردن پاداش و تجربه امتیاز برای بهبود سرعت بازسازی انرژی و یا حداکثر ظرفیت انرژی با حفاری از طریق معادن و انجام ماموریت در بازی تعیین شده توسط خدایان و شخصیت های دیگر. </span><span title="Each special event brings you a big content update as well as a lot of tiny improvements to make the game even more challenging and entertaining. ">هر رویداد خاص به شما به ارمغان می آورد به روز رسانی محتوا بزرگ و همچنین بسیاری از پیشرفت های کوچک را به بازی حتی بیشتر به چالش کشیدن و سرگرم کننده است.<br><br></span><span title="Note: A network connection is required to play ">توجه: اتصال به شبکه مورد نیاز است<br></span><span title="Note: Diggy’s Adventure is completely free to play, however some game items can also be purchased for real money. ">توجه داشته باشید: ماجراجویی Diggy کاملا رایگان است، اما برخی از آیتم های بازی نیز می توانند برای پول واقعی خریداری شوند.<br><br></span><span title="Do you have any suggestions or problems?">آیا شما پیشنهاد یا مشکل دارید؟ </span><span title="We would love to hear from you! ">دوست داریم بیشتر از شما بشنویم!<br></span><span title="Contact us at support@pixelfederation.com!">با ما تماس بگیرید در support@pixelfederation.com!</span></span></font></div><br> text/html 2018-05-19T07:35:22+01:00 bigames.mihanblog.com yosuf ammari دانلود بازی Dead Ahead: Zombie Warfare برای اندروید نسخه 2.1.0 http://bigames.mihanblog.com/post/729 <div><img src="http://s9.picofile.com/file/8326798392/%D8%A8%DB%8C%DA%AF_%DA%AF%DB%8C%D9%85.jpg" alt="" width="523" vspace="0" hspace="0" height="255" border="0" align="bottom"></div><div><br></div><div align="center"><font size="3" color="#009900">با یک بازی استراتیژیک در خدمت شما هستیم بیگ گیم را دنبال کنید.</font></div><div align="center"><font size="3" color="#009900"><br></font></div><div align="right"><font size="2"><span id="result_box" class="" style="" tabindex="-1" lang="fa"><span title="DEAD AHEAD: ZOMBIE WARFARE ">مرگ ناگهانی: جنگ زامبی<br><br></span><span title="Resist and defy the evil undead in this new tactical survival sequel of Dead Ahead! ">مقاومت در برابر و بدبختی شیطانی بد در این عاقبت بقا جدید تاکتیکی Dead Ahead!<br></span><span title="Fight for freedom and become a fearless slayer of the undead in one of the funnest survival ">مبارزه برای آزادی و تبدیل شدن به یک قاتل بی سر و ته از ارواح در یکی از funnest بقای<br></span><span title="games of the year!">بازی های سال </span><span title="Kill raid after raid of zombies, collect supplies, look for survivors and ">بعد از حمله زامبی ها، حمله را جمع آوری کنید، منابع را جمع آوری کنید، بازماندگان را دنبال کنید و<br></span><span title="most importantly… create your own legacy! ">مهمتر از همه ... میراث خود را ایجاد کنید!<br><br></span><span title="ZOMBIE INVASION ">درگیری ZOMBIE<br><br></span><span title="Defend your bus and endure opponents scarier than any devil or demon!">دفاع از اتوبوس خود را و تحمل مخالفان بدتر از هر شیطان و یا شیطان! </span><span title="Break through ">از بین بردن<br></span><span title="barricades while you slaughter the corrupt corpses.">در حالی که شما اجساد فاسد را کشتید. </span><span title="Gather your team of gladiators and send ">تیم خود را از گلادیاتورها جمع آوری و ارسال کنید<br></span><span title="them one by one into battle!">آنها یک به یک به نبرد! </span><span title="Use any means necessary to ward off the horde of pixel crazed ">از هر وسیله ای که لازم است از انبوهی از پیکسل های دیوانه استفاده کنید<br></span><span title="flesh eaters!">گوشت خواران! </span><span title="Slash, shoot or burn the dead with barrels, Molotov cocktails and grenades.">اسلش، ساقه و یا سوختن مرده با بشکه، کوکتل مولوتف و نارنجک. </span><span title="Be ">بودن<br></span><span title="direct and explosive or stealth kill your opponents. ">مستقیم و انفجاری و یا مخفیانه کشتن مخالفان خود را.<br><br></span><span title="USE YOUR BRAINS, DON’T LOSE THEM ">از مغزهای خود استفاده کنید، آنها را از دست ندهید<br><br></span><span title="Show that you have real steel to conquer the maps!">نشان دهید که فولاد واقعی برای تسخیر نقشه ها دارید! </span><span title="Be creative and combine different types ">خلاق باشید و انواع مختلفی را ترکیب کنید<br></span><span title="of units to win!">از واحدها برای پیروزی! </span><span title="Use tactically offensive and defensive moves to kill all the zombies and the ">از حرکات تاکتیکی آزار دهنده و دفاعی برای کشتن تمام زامبی ها استفاده کنید<br></span><span title="barricades!">مانورها! </span><span title="Be creative and assault them for maximum bloodshed.">خلاق باش و آنها را به خاطر خونریزی حداکثر تجاوز کن. </span><span title="Remember – the rising ">به یاد داشته باشید - رو به افزایش است<br></span><span title="dead won’t make it easy for you. ">مرده آن را برای شما آسان نخواهد کرد.<br><br></span><span title="IMPROVE YOUR SKILLS AND GEAR TO STAY ALIVE ">مهارت ها و ابزارهای خود را برای زنده ماندن افزایش دهید<br><br></span><span title="Collect items, earn experience and complete quests to upgrade your units and vehicles.">جمع آوری اقلام، کسب تجربه و کامل quests برای ارتقاء واحد و وسایل نقلیه خود را. </span><span title="The ">این<br></span><span title="more gear you get, the more zombies you will be able to take on!">بیشتر دنده شما دریافت می کنید، بیشتر زامبی شما قادر خواهید بود به! </span><span title="Become the ultimate slayer ">تبدیل شدن به قاتل نهایی<br></span><span title="of the undead!">از ارواح! </span><span title="Banish the banshees to eternal hell!">از بین بردن banshees به جهنم ابدی! </span><span title="Contrast your high score with other ">کنتراست نمره بالا خود را با دیگران<br></span><span title="players! ">بازیکنان!<br><br></span><span title="WHAT AWAITS YOU: "><font size="3" color="#33CC00">ویژگی های بازی: </font><br><br></span><span title="* Blood-and-guts action-strategy game with a sense of humor ">* بازی اکشن و استراتژی خون و خون با حس شوخ طبعی<br></span><span title="* No hiding in the shade!">* بدون سایه پنهان! </span><span title="The undead WILL come for you! ">ارواح برای شما آمده است!<br></span><span title="* Resist against the onslaught of zombies and keep your bus safe at all costs! ">* مقاومت در برابر حمله از زامبی ها و نگه داشتن اتوبوس خود را در هر هزینه باقی بماند!<br></span><span title="* A huge world with numerous locations ">* دنیای بزرگ با مکان های متعدد<br></span><span title="* Plenty of survivor units and zombies ">* تعداد زیادی از واحدهای بازمانده و زامبی<br></span><span title="* Upgrades, special items and optional quests ">* ارتقا، آیتم های ویژه و ماموریت های اختیاری<br></span><span title="* FUN!” ">* سرگرم کننده! "</span><span title="SAS: Zombie Assault 4 and GNC Chicken Revolution2: Zombie."></span></span></font></div><br> text/html 2018-05-17T09:48:33+01:00 bigames.mihanblog.com yosuf ammari دانلود بازی MARVEL Strike Force برای اندروید اندروید نسخه 1.2.0 http://bigames.mihanblog.com/post/728 <img src="http://s9.picofile.com/file/8326612384/marvel_strike_force.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><font color="#33CC00"><br></font><div align="center"><font size="3" color="#33CC00">با یک بازی اکشن زیبا در خدمت شما هستیم بیگ گیم را همراهی کنید.<br><br>بازی به صورت آنلاین است و نیازمند <font color="#FF0000">اتصال به اینترنت</font> است.<br><br></font><div align="right"><font size="2"><span id="result_box" class="" tabindex="-1" lang="fa"><span title="In MARVEL Strike Force, ready for battle alongside allies and arch-rivals in this action-packed, visually-stunning free-to-play game for your phone or tablet.">در نیروی اعتصاب MARVEL، آماده برای نبرد همراه با متحدان و قهرمانان رقابت در این بازی بسته بندی شده، بصری خیره کننده بازی رایگان برای گوشی یا رایانه لوحی خود را. </span><span title="An assault on Earth has begun and Super Heroes and Super Villains are working together to defend it!">حمله به زمین آغاز شده است و سوپر قهرمانان و سوپر خائنان همکاری می کنند تا از آن دفاع کنند! </span><span title="Lead the charge by assembling your ultimate squad, including Spider-Man, Doctor Strange, Groot, Rocket Raccoon, Loki, Elektra, Captain America and Iron Man, as you enter strategic combat against an all-new enemy threat.">شما با اتخاذ تدابیر مبارزه با استراتژی علیه تهدید جدید دشمن، با جمع آوری تیم نهایی خود، از جمله مرد عنکبوتی، دکتر عجیب، گروت، راکت راکت، لکی، الکترا، کاپیتان آمریکایی و مرد آهنین رهبری کنید. </span><span title="It’s time to fight!">زمان مبارزه با آن است! </span><span title="Gather your squad and prepare for the battle to save Earth! ">جمع آوری تیم خود و آماده شدن برای نبرد برای نجات زمین!<br><br><font size="3" color="#33CC00">ویژگی های بازی:</font><br><br></span></span></font><ul><li><font size="2"><span id="result_box" class="" tabindex="-1" lang="fa"><span title="ASSEMBLE YOUR SQUAD ">اسکود خود را جمع کنید.</span></span></font></li></ul><font size="2"><span id="result_box" class="" tabindex="-1" lang="fa"><span title="ASSEMBLE YOUR SQUAD "><br></span><span title="Recruit your strike force and form a squad of powerful MARVEL Super Heroes and Super Villains like Iron Man, Captain America, Loki, Elektra, Dr. Strange and more. ">نیروی اعتصابی خود را به کار ببندید و یک گروه از قدرتمند سوپر قهرمانان MARVEL و Super Villains را مانند Iron Man، Captain America، Loki، Elektra، Dr. Strange و بیشتر کنید.<br><br></span></span></font><ul><li><font size="2"><span id="result_box" class="" tabindex="-1" lang="fa"><span title="STRENGTH THROUGH EVOLUTION ">استحکام از طریق تحول</span></span></font></li></ul><font size="2"><span id="result_box" class="" tabindex="-1" lang="fa"><span title="Outfit and upgrade your Super Heroes and Super Villains to become stronger than ever before. ">پیراهن سوپر قهرمانان و Super Villains خود را ارتقا دهید تا قوی تر شوید.<br><br></span></span></font><ul><li><font size="2"><span id="result_box" class="" tabindex="-1" lang="fa"><span title="STRATEGIC DOMINATION ">غلبه استراتژیک</span></span></font></li></ul><font size="2"><span id="result_box" class="" tabindex="-1" lang="fa"><span title="Who you bring to the fight matters.">چه کسی برای مقابله با مسائل مهم است </span><span title="Pair up specific Super Heroes and Super Villains to perform combo moves to take out enemies.">ترکیب سوپر قهرمانان خاص و سوپر خفاش ها را برای انجام حرکت دسته کوچک موسیقی جاز برای گرفتن دشمنان. </span><span title="Expert in-fight tactics in 5v5 battles give you the power to vanquish the greatest villains of the Marvel Universe. ">تاکتیک های کارآمد مبارزه در جنگ 5v5 به شما قدرت برنده شدن بزرگترین خائنانی از جهان مارول را می دهد.<br><br></span></span></font><ul><li><font size="2"><span id="result_box" class="" tabindex="-1" lang="fa"><span title="EPIC COMBAT ">مبارزه EPIC</span></span></font></li></ul><font size="2"><span id="result_box" class="" tabindex="-1" lang="fa"><span title="Experience groundbreaking gameplay cinematics, as your heroes unleash dynamic chain combos with a single tap. ">تجربه سینمایی گیم پلی پیشرفته، به عنوان قهرمانان خود را آزاد از combos زنجیره ای پویا با یک شیر آب.<br><br></span></span></font><ul><li><font size="2"><span id="result_box" class="" tabindex="-1" lang="fa"><span title="STUNNING VISUALS ">موزیک های خیره کننده</span></span></font></li></ul><font size="2"><span id="result_box" class="" tabindex="-1" lang="fa"><span title="Play one of the most visually stunning mobile game experiences that has ever been released.">بازی یکی از تجربیات بصری خیره کننده بازی های موبایل که تا به حال منتشر شده است. </span><span title="Your Marvel Super Heroes and Super Villains look as close to life-like as possible on your phone! ">مارول سوپر قهرمانان و فوق العاده خائنانی خود را به عنوان نزدیک به زندگی به عنوان ممکن است بر روی گوشی خود نگاه کنید!<br></span><span title="By downloading this app, you agree to our privacy policy and terms of use, available at http://marvelstrikeforce.com/privacy-policy and http://marvelstrikeforce.com/terms-of-service "><br></span><span title="You may also download the App Choices app at www.aboutads.info/appchoices. "><br></span><span title="WHAT’S NEW "><font size="3" color="#33CC00">تغییرات نسخه 1.2.0:</font><br><br></span><span title="• Collect orbs to recruit Deadpool through new Legendary and Raid events. ">• جمع آوری Orbs برای جذب Deadpool از طریق رویدادهای جدید Legendary و Raid.<br></span><span title="• Recruit Cable in the coming weeks. ">• در هفته های آینده کابل را استخدام کنید.<br></span><span title="• Access two new environments: Destroyed City (Day) and Destroyed City (Night). ">• دسترسی به دو محیط جدید: شهر تخریب شده (روز) و شهر ویران (شب).<br></span><span title="• Retuned difficulty in Heroes Ch.">• دشواری مجدد در Heroes Ch. </span><span title="6, Villains Ch.">6، Villains Ch. </span><span title="6, and Nexus 5-7. ">6 و Nexus 5-7.<br></span><span title="• Drax’s taunt indicator has been fixed.">• نشانگر خنده Drax ثابت شده است. </span><span title="No more mystery taunts! ">هیچ رمز و راز ترسناک نیست!<br></span><span title="• Ability Upgrade screen has been expanded to show the benefits of all future upgrades. ">• توانایی صفحه ارتقا یافته است برای نشان دادن مزایای تمام ارتقاء آینده گسترش یافته است.<br></span><span title="MARVEL Strike Force Apk">نیروی اعتصاب مارول<br><br></span></span></font></div></div> text/html 2018-05-17T09:36:22+01:00 bigames.mihanblog.com yosuf ammari دانلود بازی Clash of Clans برای اندروید نسخه 10.134.15 http://bigames.mihanblog.com/post/727 <img src="http://s9.picofile.com/file/8326610742/clash_of_clans_cover.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><div align="center"><font size="3" color="#33CC00">با یک بازی فوق العاده استراتیژیک در خدمت شما هستیم کمتر کسی در ایران با این بازی سروکار ندارد.<br><br>بازی انلاین است و نیازمند<font color="#CC0000"> اتصال به اینترنت</font> است.<br><br></font><div align="right"><span id="result_box" class="" tabindex="-1" lang="fa"><span title="Clash of Clans is a 2012 freemium mobile MMO strategy video game developed and published by Supercell, a video game company based in Helsinki, Finland. "><font size="2">Clash of Clans یک بازی ویدیویی استراتژی MMO freemium mobile MMO 2012 است که توسط Supercell، شرکت بازی ویدیویی واقع در هلسینکی فنلاند، منتشر شده است.<br><br></font></span><font size="2"><span title="The game was released for iOS platforms on August 2, 2012. For Android, it soft-launched in Canada and Finland on September 30, 2013. On October 7, 2013, it was released on Google Play internationally. ">این بازی برای سیستم عامل iOS در تاریخ 2 اوت 2012 منتشر شد. برای آندروید، آن را به صورت نرم افزاری در کانادا و فنلاند در تاریخ 30 سپتامبر 2013 منتشر کرد. در 7 اکتبر 2013، در Google Play در سطح بین المللی منتشر شد.<br></span><span title="Gameplay ">گیم پلی<br><br></span><span title="Clash of Clans is an online multiplayer game in which players build a community, train troops, and attack other players to earn gold and elixir, and Dark Elixir, which can be used to build defenses that protect the player from other players' attacks, and">Clash of Clans یک بازی چند نفره آنلاین است که در آن بازیکنان یک اجتماع را ایجاد می کنند، نیروهای قطار و دیگر بازیکنان را برای کسب طلا و اکسیر و Dark Elixir حمله می کنند که می تواند برای ساختن دفاع هایی که بازیکن را از حملات دیگر بازیکنان محافظت می کند، و </span><span title="to train and upgrade troops.">آموزش و ارتقاء سربازان. </span><span title="The game also features a pseudo-single player campaign in which the player must attack a series of fortified goblin villages. ">این بازی همچنین دارای یک مبارزات شبه یک نفره است که در آن بازیکن باید به یک سری از روستاهای غربی تقویت شود.<br><br></span><span title="From rage-­filled Barbarians with glorious mustaches to pyromaniac wizards, raise your own army and lead your clan to victory!">از پادشاهان پر از خشم با سبیل های شگفت انگیز به جادوگران pyromaniac، ارتش خود را ارتقاء و رهبر خود را به پیروزی! </span><span title="Build your village to fend off raiders, battle against millions of players worldwide, and forge a powerful clan with others to destroy enemy clans. ">روستای خود را برای جلوگیری از مهاجمان، مبارزه با میلیون ها بازیکن در سراسر جهان و ایجاد یک قبیله قوی با دیگران برای نابود کردن قبیله های دشمن بسازید.<br><br></span><span title="PLEASE NOTE!">لطفا توجه داشته باشید! </span><span title="Clash of Clans is free to download and play, however some game items can also be purchased for real money.">Clash of Clans رایگان است برای دانلود و بازی، با این حال برخی از اقلام بازی نیز می تواند برای پول واقعی خریداری شده است. </span><span title="If you do not want to use this feature, please set up password protection for purchases in the settings of your Google Play Store app.">اگر نمی خواهید از این ویژگی استفاده کنید، لطفا حفاظت از رمز عبور را برای خرید در تنظیمات برنامه فروشگاه Google Play خود تنظیم کنید. </span><span title="Also, under our Terms of Service and Privacy Policy, you must be at least 13 years of age to play or download Clash of Clans. ">همچنین طبق شرایط سرویس و خطمشی حفظ حریم خصوصی شما باید حداقل 13 ساله باشید تا Clash of Clans را بازی کنید یا دانلود کنید.</span><span title="A network connection is also required. "><br><font size="3" color="#009900"><br></font></span><span title="FEATURES: &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;"><font size="3" color="#009900">برخی از ویژگی های بازی:<br></font><br></span></font></span><ol><li><span id="result_box" class="" tabindex="-1" lang="fa"><font size="2"><span title="FEATURES: &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;">&nbsp;</span><span title="Build your village into an unbeatable fortress &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;">دهکده خود را به یک قلعه بی نظیر بسازید</span></font></span></li><li><span id="result_box" class="" tabindex="-1" lang="fa"><font size="2"><span title="Build your village into an unbeatable fortress &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;"></span><span title="Raise your own army of Barbarians, Archers, Hog Riders, Wizards, Dragons and other mighty fighters &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;">ارتقاء ارتش خود را از Barbarians، Archers، Hog Riders، Wizards، Dragons و دیگر جنگجویان توانا</span></font></span></li><li><span id="result_box" class="" tabindex="-1" lang="fa"><font size="2"><span title="Raise your own army of Barbarians, Archers, Hog Riders, Wizards, Dragons and other mighty fighters &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;"></span><span title="Battle with players worldwide and take their Trophies &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;">نبرد با بازیکنان در سراسر جهان و کسب جایزه خود را</span></font></span></li><li><span id="result_box" class="" tabindex="-1" lang="fa"><font size="2"><span title="Battle with players worldwide and take their Trophies &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;">&nbsp;</span><span title="Join together with other players to form the ultimate Clan &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;">با دیگر بازیکنان به شکل نهایی نهایی بپیوندید</span></font></span></li><li><span id="result_box" class="" tabindex="-1" lang="fa"><font size="2"><span title="Join together with other players to form the ultimate Clan &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;"></span><span title="Fight against rival Clans in epic Clan Wars &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;">مبارزه با رقیب قبیله ای در حماسه جنگ قبیله ای</span></font></span></li><li><span id="result_box" class="" tabindex="-1" lang="fa"><font size="2"><span title="Fight against rival Clans in epic Clan Wars &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;">&nbsp;</span><span title="Build 18 unique units with multiple levels of upgrades &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;">ساخت 18 واحد منحصر به فرد با سطوح مختلف ارتقاء</span></font></span></li><li><span id="result_box" class="" tabindex="-1" lang="fa"><font size="2"><span title="Build 18 unique units with multiple levels of upgrades &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;">&nbsp; </span><span title="Discover your favorite attacking army from countless combinations of troops, spells, Heroes and Clan reinforcements &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;">کشف ارتش حمله مورد علاقه خود را از ترکیبات بی شماری از نیروهای نظامی، جادوها، تقویت قهرمانان و قبیله</span></font></span></li><li><span id="result_box" class="" tabindex="-1" lang="fa"><font size="2"><span title="Discover your favorite attacking army from countless combinations of troops, spells, Heroes and Clan reinforcements &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;"></span><span title="Defend your village with a multitude of Cannons, Towers, Mortars, Bombs, Traps and Walls &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;">دفاع از روستای خود را با بسیاری از توپ ها، برج ها، ساخت و ساز، بمب ها، تله ها و دیوار ها</span></font></span></li><li><span id="result_box" class="" tabindex="-1" lang="fa"><font size="2"><span title="Defend your village with a multitude of Cannons, Towers, Mortars, Bombs, Traps and Walls &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;">&nbsp;</span><span title="Fight against the Goblin King in a campaign through the realm ">مبارزه با پادشاه کبیر در یک مبارزه از طریق قلمرو</span></font></span></li></ol><span id="result_box" class="" tabindex="-1" lang="fa"><font size="2"><span title="Fight against the Goblin King in a campaign through the realm "><br></span><span title="PLAYER REVIEWS ">بازخورد بازیکنان<br></span><span title="Clash of Clans proudly announces over five million five star reviews on Google Play. ">Clash Of Clans با افتخار اعلام کرده است که بیش از پنج میلیون بررسی پنج ستاره در Google Play.<br><br></span><span title="SUPPORT ">حمایت کردن<br></span><span title="Chief, are you having problems?">رئیس، آیا شما مشکلی دارید؟ </span><span title="Visit http://supercell.helpshift.com/a/clash-of-clans/ orhttp://supr.cl/ClashForum or contact us in game by going to Settings > Help and Support. ">از http://supercell.helpshift.com/a/clash-of-clans/ یاhttp: //supr.cl/ClashForum بازدید کنید یا با رفتن به تنظیمات&gt; راهنما و پشتیبانی، با ما در بازی تماس بگیرید.<br><br></span><font color="#CC0000"><span title="Privacy Policy: ">سیاست حفظ حریم خصوصی:<br></span><span title="http://www.supercell.net/privacy-policy/ ">http://www.supercell.net/privacy-policy/<br><br></span><span title="Terms of Service: ">شرایط استفاده از خدمات:<br></span><span title="http://www.supercell.net/terms-of-service/ ">http://www.supercell.net/terms-of-service/<br><br></span><span title="Parent’s Guide: ">راهنمای والدین:<br></span></font><span title="http://www.supercell.net/parents "><font color="#CC0000">http://www.supercell.net/parents</font><br><br></span><span title="WHAT’S NEW: "><font size="3" color="#33CC00">تغییرات نسخه 10.134.15:</font><br><br></span><span title="Various minor bug fixes and improvements">رفع اشکال جزئی و پیشرفت های مختلف<br><br></span></font></span></div></div> text/html 2018-05-16T07:39:21+01:00 bigames.mihanblog.com yosuf ammari دانلود بازی Zombie Smashball برای اندروید نسخه 1.6 http://bigames.mihanblog.com/post/726 <img src="http://s8.picofile.com/file/8326508168/zombie_smashball_cover.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><div align="center"><font size="3" color="#33CC00">با بازی ورزشی باحال در خدمت شما هستیم بیگ گیم را همراهی کنید.<br><br></font><div align="right"><font size="2"><span id="result_box" class="" tabindex="-1" lang="fa"><span title="You like sport and action !!! ">شما ورزش و عمل را دوست دارید<br><br></span><span title="Zombie Smashball joins all that in an addictif gameplay with several type of sports. ">Zombie Smashball همه چیز را در گیم پلی Addictif با انواع مختلفی از ورزش پیوست.<br></span><span title="In Zombie Smashball, confront zombie enemy in Football, Basketball and Volleyball deathmatch. ">در Zombie Smashball با دشمن زامبی در Deathmatch فوتبال، بسکتبال و والیبال مقابله کنید.<br></span><span title="You can train your Zombie, you can buy him outfits and armors as well as start a funny match against a zombie enemy.">شما می توانید زامبی خود را آموزش دهید، شما می توانید لباس و زره پوش خود را خرید و همچنین شروع یک بازی خنده دار در برابر یک دشمن زامبی. </span><span title="Zombie Smashball innovates funny sport.">زامبی Smashball نوآورانه سرگرم کننده ورزش است. </span><span title="Brace yourself!">با خودت ببر </span><span title="The ball can tear you apart. ">توپ می تواند شما را از هم جدا کند.<br><br></span><span title="Features: "><font size="3" color="#33CC00">برخی از ویژگی های بازی:</font><br><br></span><span title="*Cartoony graphic style. ">* سبک گرافیکی کارتونی<br></span><span title="*3 available types of sports: Football, Basketball, Volleyball. ">* 3 نوع ورزشی موجود: فوتبال، بسکتبال، والیبال.<br></span><span title="*4 available modes:Training, easy, medium and hard modes ">* 4 حالت در دسترس: آموزش، آسان، متوسط ​​و سخت حالت<br></span><span title="*3 game rules are available: Timer, Score, and Nightmare. ">* 3 قوانین بازی در دسترس هستند: تایمر، امتیاز، و کابوس.<br></span><span title="*A shop is available to buy armor for free only by playing several matchs and earning ingame coins. ">* یک فروشگاه فقط برای بازی کردن با زامبی ها، با بازی چند بازی و کسب سکه های بازی در دسترس است.<br></span><span title="*5 types of bonus are available to boost your zombie and add cool effects to the game. ">* 5 نوع پاداش در دسترس برای تقویت زامبی خود و اضافه کردن اثرات خنک به بازی.<br></span><span title="*HD devices and tablets are supported. ">* دستگاه های HD و تبلت ها پشتیبانی می شوند.<br></span><span title="*Smooth game control. ">* کنترل بازی صاف<br></span><span title="*Vivid music in harmony with the game. ">* موسیقی واضح در هماهنگی با بازی.<br></span><span title="No consumables, no time, or upgrade have to be purchased to play. "><br></span><span title="Updates: "><font size="3" color="#33CC00">تغییرات نسخه 1.6:</font><br><br></span><span title="*New improved UI. ">* UI بهبود یافته جدید<br></span><span title="*New armor items, more powerful and funny. ">* آیتم های جدید زره پوش، قوی تر و خنده دار.<br></span><span title="*New 6 unique skins for your zombie. ">* جدید 6 پوسته منحصر به فرد برای زامبی شما.<br></span><span title="*New social functionality: share your score on Facebook. ">* قابلیت های اجتماعی جدید: به اشتراک گذاری نمره خود را در فیس بوک.<br></span><span title="*Strong performance boost.">* افزایش کارایی قوی</span></span></font><br></div></div> text/html 2018-05-16T07:23:06+01:00 bigames.mihanblog.com yosuf ammari دانلود بازی محبوب SimCity BuildIt برای اندروید نسخه 1.22.1.73386+نسخه مود http://bigames.mihanblog.com/post/725 <img src="http://s9.picofile.com/file/8326506518/simcity_buildit_android.jpg" alt="" width="466" vspace="0" hspace="0" height="262" border="0" align="bottom"><br><br><div align="center"><font size="3" color="#009900">با یک بازی شبیه ساز و فوق العاده در خدمت شما هستیم بیگ گیم را همراهی کنید.<br><br>توجه داشته باشید بازی آنلاین است و<font color="#CC0000"> نیازمند اتصال به اینترنت </font>است.<br><font size="2"><br></font></font><div align="right"><font size="2"><span id="result_box" class="" tabindex="-1" style="" lang="fa"><span title="WELCOME MAYOR!">خوش آمدید MAYOR! </span><span title="Build your own beautiful, bustling city where your citizens will thrive.">شهر زیبا و شلوغ خود را که در آن شهروندان شما رشد خواهند کرد، بسازید. </span><span title="The larger and more intricate your city gets, the more needs your citizens have, and it’s up to you to keep them happy.">شهر شما بزرگتر و پیچیده تر می شود، نیاز بیشتری به شهروندان شما دارد، و این برای شماست که آنها را خوشحال کنید. </span><span title="This is an all-new SimCity game – re-imagined for mobile! ">این یک بازی کاملا جدید SimCity است - دوباره برای تلفن همراه تصور می شود!<br><br></span><span title="This app offers in app purchases.">این برنامه در خرید برنامه ارائه می دهد. </span><span title="You may disable in app purchases using your device settings. ">شما می توانید با استفاده از تنظیمات دستگاه خود در خریدهای برنامه غیر فعال کنید.<br><br></span><span title="BUILD YOUR CITY ">شهرت را بساز<br></span><span title="With countless buildings and vivid, 3D-quality graphics, this is the most realistic city builder on mobile.">با ساختمان های بی شماری و گرافیک با کیفیت سه بعدی، این واقعگرایانه ترین سازنده شهر در تلفن همراه است. </span><span title="Place buildings strategically to keep the taxes flowing and your city growing.">ساختمان ها را به صورت استراتژیک نگه دارید تا مالیات ها جاری شوند و شهر شما رشد کند. </span><span title="Pinch, zoom, and rotate 360 degrees as you manage and expand your city on the go – both online and offline. ">پیچیدگی، زوم و چرخش 360 درجه به عنوان شما مدیریت و گسترش شهرستان خود را بر روی بروید - هر دو آنلاین و آفلاین.<br><br></span><span title="BRING YOUR CITY TO LIFE ">آوردن شهر خود به زندگی<br></span><span title="Create resources and build up your skyline.">ایجاد منابع و ایجاد خط افقی خود را. </span><span title="Then trade resources with friends and other cities.">سپس منابع را با دوستان و شهرهای دیگر تجارت کنید. </span><span title="Complete boat orders and ship cargo from your airport.">سفارشات قایق کامل و محموله کشتی از فرودگاه خود را. </span><span title="Build Tokyo-style neighborhoods and unlock exclusive buildings like the Empire State Building and the Arc de Triomphe.">ساخت محله های سبک توکیو و باز کردن ساختمان های منحصر به فرد مانند ساختمان دولت امپراتوری و Arc de Triomphe. </span><span title="Expand along the beach with a marina, waterpark, and more.">گسترش در امتداد ساحل با حوضچه آبشار، پارک آبی و غیره. </span><span title="Even unleash natural and not-so-natural disasters, like UFOs! ">حتی از بلایای طبیعی و غیر طبیعی، مانند انفجارها بکشید!<br><br></span><span title="KEEP YOUR CITIZENS HAPPY ">شهروندان خود را باهوش نگه دارید<br></span><span title="Solve real life challenges like traffic, fires, and pollution.">حل چالش های زندگی واقعی مانند ترافیک، آتش سوزی و آلودگی. </span><span title="Provide services like power plants and police departments to meet your citizens’ needs, and boost your population with parks and education.">ارائه خدماتی نظیر نیروگاه ها و ادارات پلیس برای پاسخگویی به نیازهای شهروندان خود و افزایش جمعیت خود را با پارک ها و آموزش و پرورش. </span><span title="Keep traffic moving with grand avenues and streetcars.">ترافیک را با مسیرهای بزرگ و تراموا ادامه دهید. </span><span title="Complete fun challenges to shape your society. ">چالش های سرگرم کننده کامل برای شکل دادن به جامعه خود.<br><br></span><span title="Watch your city come to life – night and day! ">سازمان دیده بان شهرستان خود را به زندگی می آیند - شب و روز!<br></span><span title="— ">-<br></span><span title="Terms of Service: http://www.ea.com/terms-of-service ">شرایط سرویس: http://www.ea.com/terms-of-service<br></span><span title="Privacy and Cookie Policy: http://privacy.ea.com ">حریم خصوصی و سیاست کوکی: http://privacy.ea.com<br></span><span title="Game EULA: http://tos.ea.com/legalapp/mobileeula/US/en/GM/ ">بازی EULA: http://tos.ea.com/legalapp/mobileeula/US/en/GM/<br></span><span title="Visit https://help.ea.com/ for assistance or inquiries. ">به https://help.ea.com/ برای کمک یا سوالات مراجعه کنید.<br></span><span title="Important Consumer Information: The app requires acceptance of EA’s Privacy &amp; Cookie Policy, TOS and EULA;">اطلاعات مهم مصرف کننده: این برنامه نیاز به پذیرش سیاست حفظ حریم خصوصی و کوکی EA، TOS و EULA دارد؛ </span><span title="contains advertisements for EA and its partners;">شامل تبلیغات برای EA و شرکای آن است. </span><span title="collects data through third party analytics technology (see Privacy &amp; Cookie Policy for details);">داده ها را از طریق تکنولوژی تجزیه و تحلیل شخص ثالث جمع آوری می کند (برای اطلاعات بیشتر به حریم خصوصی و کوکی ها مراجعه کنید)؛ </span><span title="contains direct links to the Internet and social networking sites intended for an audience over 13;">شامل لینک های مستقیم به اینترنت و سایت های شبکه های اجتماعی برای مخاطبان بیش از 13 سال است. </span><span title="EA may retire online features and services after 30 days’ notice posted on www.ea.com/1/service-updates ">EA بعد از اطلاعیه 30 روزه در وب سایت www.ea.com/1/service-updates ممکن است خدمات و ویژگی های آنلاین بازنشسته شود<br></span><span title="WHAT’S NEW: ">چه خبر:<br></span><span title="Win the crown jewels of SimCity with Contest of Mayors Seasons: Castles and Palaces.">جواهرات تاج SimCity را با مسابقه شهرداران برنده کنید. فصول: قلعه ها و کاخ ها. </span><span title="Compete each week and climb the ranks to unlock exclusive landmarks like Buckingham Palace.">هر هفته رقابت کنید و صعود کنید تا امتیازات منحصر به فردی مانند کاخ بکینگهم باز شود. </span><span title="As you unlock landmarks, you can build matching gardens for a truly regal touch.">همانطور که املاک را باز کرده اید، می توانید باغ های متداول را برای یک لمس واقعا رگی ایجاد کنید. </span><span title="Sign-ups begin May 30. Celebrate all things royal today!">ثبت نام از 30 مه آغاز می شود. امروز همه چیز سلطنتی را جشن بگیرید! </span><span title="Thanks for playing. ">با تشکر برای بازی<br></span><span title="Mega Mod: "><br><font size="3" color="#33CC00">ویژگی نسخه مگا مود:</font><br><br></span></span></font><ol><li><font size="2"><span id="result_box" class="" tabindex="-1" style="" lang="fa"><span title="Unlimited Coins ">سکه نامحدود</span></span></font></li><li><font size="2"><span id="result_box" class="" tabindex="-1" style="" lang="fa"><span title="Unlimited Money ">پول نامحدود</span></span></font></li><li><font size="2"><span id="result_box" class="" tabindex="-1" style="" lang="fa"><span title="Unlimited Golden Keys ">کلید های طلایی نامحدود</span></span></font></li><li><font size="2"><span id="result_box" class="" tabindex="-1" style="" lang="fa"><span title="Can be played online ">می توانید آنلاین بازی کنید</span></span></font></li><li><font size="2"><span id="result_box" class="" tabindex="-1" style="" lang="fa"><span title="Player ID is NOT associated with others player ">شناسه بازیکن با سایر بازیکنان مرتبط نیست</span></span></font></li><li><font size="2"><span id="result_box" class="" tabindex="-1" style="" lang="fa"><span title="This will generate your own unique player ID ">این شناسه پخش کننده منحصر به فرد خود را تولید خواهد کرد</span></span></font></li><li><font size="2"><span id="result_box" class="" tabindex="-1" style="" lang="fa"><span title="All Versions Supported ">تمام نسخه های پشتیبانی شده</span></span></font></li><li><font size="2"><span id="result_box" class="" tabindex="-1" style="" lang="fa"><span title="You can update the game after applying this cheat ">شما می توانید پس از استفاده از این تقلب بازی را به روز کنید</span></span></font></li><li><font size="2"><span id="result_box" class="" tabindex="-1" style="" lang="fa"><span title="All Buildings already Constructed ">تمام ساختمان ها در حال حاضر ساخته شده اند</span></span></font></li><li><font size="2"><span id="result_box" class="" tabindex="-1" style="" lang="fa"><span title="All Constructed Buildings are Omega Buildings ">تمام ساختمان های ساختمانی ساختمان های امگا هستند</span></span></font></li><li><font size="2"><span id="result_box" class="" tabindex="-1" style="" lang="fa"><span title="All Buildings fully upgraded ">تمام ساختمانها به طور کامل ارتقا یافته است</span></span></font><font size="2"><span id="result_box" class="" tabindex="-1" style="" lang="fa"><span title="More than 2 million Population "></span></span></font></li><li><font size="2"><span id="result_box" class="" tabindex="-1" style="" lang="fa"><span title="More than 2 million Population ">بیش از 2 میلیون جمعیت</span></span></font><br><font size="2"><span id="result_box" class="" tabindex="-1" style="" lang="fa"></span><span id="result_box" class="" tabindex="-1" style="" lang="fa"><span title="100 Happiness "> <br></span></span></font></li></ol><font size="2"><span id="result_box" class="" tabindex="-1" style="" lang="fa"><span title="100 Happiness "><font size="3" color="#009900"><br></font></span><span title="Setup: Original &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;"><font size="3" color="#009900">روش نصب بازی(نسخه اصلی):</font><br></span></span></font><ol><li><font size="2"><span id="result_box" class="" tabindex="-1" style="" lang="fa"><span title="Setup: Original &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;">&nbsp;</span><span title="“APK” install it on your device. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;">"APK" آن را بر روی دستگاه خود نصب کنید.</span></span></font><font size="2"><span id="result_box" class="" tabindex="-1" style="" lang="fa"><span title="“APK” install it on your device. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span title="Enter the game. ">بازی را وارد کنید</span></span></font></li></ol><font size="2"><span id="result_box" class="" tabindex="-1" style="" lang="fa"><span title="Enter the game. "></span><span title="Setup: Mod &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;"><font size="3" color="#009900">روش نصب بازی نسخه مود:</font><br></span></span></font><ol><li><font size="2"><span id="result_box" class="" tabindex="-1" style="" lang="fa"><span title="Mod version, Before the run, be sure to disconnect the Internet &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;">نسخه مد، قبل از اجرای، مطمئن شوید که اینترنت را قطع کنید</span></span></font><font size="2"><span id="result_box" class="" tabindex="-1" style="" lang="fa"><span title="Mod version, Before the run, be sure to disconnect the Internet &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;"></span></span></font></li><li><font size="2"><span id="result_box" class="" tabindex="-1" style="" lang="fa"><span title="Mod version, Before the run, be sure to disconnect the Internet &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;"></span><span title="“APK” install it on your device. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;">"APK" آن را بر روی دستگاه خود نصب کنید.</span></span></font></li><li><font size="2">بازی اجرا کنید و لذت ببرید.<span id="result_box" class="" tabindex="-1" style="" lang="fa"><span title="“APK” install it on your device. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;"></span></span></font></li></ol><font size="2"><span id="result_box" class="" tabindex="-1" style="" lang="fa"><span title="“APK” install it on your device. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;"></span><span title="Enter the game."></span></span></font><br></div></div> text/html 2018-05-16T07:11:56+01:00 bigames.mihanblog.com yosuf ammari دانلود بازی Stickman Archer 2 برای اندروید نسخه 2.0 http://bigames.mihanblog.com/post/723 <img src="http://s8.picofile.com/file/8326505592/stickman_archer_2_cover.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><div align="center"><font size="3" color="#33CC00">با یک بازی جذاب تیراندازی در خدمت شما هستیم بیگ گیم را همراهی کنید.<br><br>بازی به دو صورت آنلاین و آفلاین انجام میشود.<br><br></font><div align="right"><font size="2"><span id="result_box" class="" tabindex="-1" lang="fa"><span>زنده است!!</span><br><span>هدف و تیراندازی در دروازه دشمن.</span> <span>انگشت خود را برای هدف گیری و شلیک کشیدن و رها کنید.</span><br><br><span>شبیه ساز با کمان</span><br><span>دشمن با یک ضربه در سر و یا دو بازدید در گلو، یک دست یا یک پا کشته می شود.</span><br><br><span>بازی با افراد در حالت چند نفره !!!<br><br></span><font size="3" color="#33CC00">برخی از ویژگی های بازی:</font><br><span></span><br><span>- حالت های بازی:</span><br><span>- تنها</span><br><span>- چند نفره</span><br><span class="">- ساقه به سیب بر روی stickman سر</span><br><span class="">- بطری را بکشید</span><br><span class="">- پوست اسباب بازی ها</span><br><span>- پوسته پوسته پوسته شدن</span><br><span class="">- پوسته های arrow</span><br><br><span class="">بازی خوبی داشته باشی!<br><br></span><span><font size="3" color="#33CC00">تغییرات نسخه2.0:</font><br><br></span></span></font><ul><li><font size="2"><span id="result_box" class="" tabindex="-1" lang="fa"><span class="">ARROWS های اضافه شده</span></span></font></li><li><font size="2"><span id="result_box" class="" tabindex="-1" lang="fa"><span class=""><br></span></span></font></li></ul></div></div>